Belgelendirme Nedir?
Belgelendirme, bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve bir ürün, hizmet veya sistemin o ürün, hizmet veya sistem ile ilgili spesifik gereksinimleri sağlayıp sağlamadığını ve ilgili belgelendirme alanına uygun olup olmadığını bir sertifika ile gösteren resmi bir işlemdir. BBS Belgelendirme A.Ş. Türk Ticaret Kanunu’na göre Ana Tüzüğünde belirtilen belgelendirme, eğitim ve gözetim hizmetleri sunan TÜRKAK Akreditasyonlu bir belgelendirme kuruluşudur. Belgelendirme faaliyeti, BBS’nin Tetkik dokümantasyonu esas alınarak BBS’nin belgelendirme yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.
Akreditasyon Nedir?
Akreditasyon, belgelendirme kuruluşunun uluslararası standartlara göre faaliyet göstermekte olduğunun bir akreditasyon kurumu tarafından resmi olarak tanınmasıdır. BBS Belgelendirme A.Ş.; - ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , - ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, - ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve - ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, - ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, - ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi - ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi konularında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. TÜRKAK Akreditasyonlu olarak yürüttüğümüz belgelendirme hizmetlerine ait kapsama https://secure.turkak.org.tr/pdf/AB0021YS.pdf?r=346a67850b36470b8021714caef30880 linkinden ulaşabilirsiniz.
ISO 9001 Nedir?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın, müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite yönetim sistemi prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasını garanti eden bir yönetim sistemidir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim/hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi mevcut durumda dünya üzerinde en fazla uygulanmakta olan yönetim sistemi standardıdır. Her sektör ve büyüklükteki kuruluşlara uygulanabilen esnek bir yapıya sahiptir. * ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için lütfen Başvuru Formumuzu doldurunuz veya bbs@bbsas.com.tr e-mail adresimiz ve 0 (312) 285 81 23 irtibat numaramızdan bizimle irtibata geçiniz.
Neden ISO 9001?
Neden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulmalısınız? ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemini kurmak ve uygulamanın kuruluşunuza sağlayacağı faydalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır; - Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar, - İletişimi güçlendirir, - Kurumsal imajı sağlamlaştırır, - Ürün / hizmet güvenilirliği sağlar, - Müşteri odaklı çalışmayı özendirir, - Çalışanların motivasyonunu arttırır, - Proses (süreç) yaklaşımı ile proseslerin verimliliğini arttırır, - Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde, proseslerde sürekli iyileştirmeyi kurum kültürü haline getirir, - Kalite problemlerinden kaynaklanan ekonomik ve diğer kayıpların önlenmesini sağlar, - Maliyetleri düşürür, - İhracatta ve pazarda kuruluşun müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar, - İzlenebilirlik ve denetim kolaylığı sağlar, - İyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur. * ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için lütfen Başvuru Formumuzu doldurunuz veya bbs@bbsas.com.tr e-mail adresimiz ve 0 (312) 285 81 23 irtibat numaramızdan bizimle irtibata geçiniz.
ISO 27001 Nedir?
Bilgi; paranız ve diğer ticari varlıklar gibi, işletmeniz için değeri olan ve bu nedenle korunması gereken bir varlıktır. Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve devamı için büyük bir önem taşır. Günümüzde "bilgi kaybı" firmalara büyük zararlar vermektedir. Firmanıza ait bilgilerin "yetkisiz, kötü niyetli"kişilerin eline geçmesi olumsuz etkilere yol açmaktadır ve bu durum sıklıkla yaşanmaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), bu problemlere yönelik alınan tedbirler paketini içeren dünya çapında bir standarttır. ISO 27001, hangi sektörden olursa olsun (finans, sağlık, enerji, eğitim, üretim, kamu ve BT sektörleri) büyük küçük tüm kuruluşlara uygulanmaktadır.
Neden ISO 27001?
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları; - Bilgi varlıklarının farkına varılır, kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu ve bunların değerinin farkına varır, - Kuruluş sahip olduğu varlıkları, kuracağı kontroller ile koruma metodlarını belirleyerek ve uygulayarak korur, - İş sürekliliği sağlar, uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olunur, - Tedarikçi ve müşterilerin bilgileri korunacağından ilgili tarafların güveni kazanılır, - Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz, - Performansınızı sürekli izlemenize ve geliştirmenize yardımcı olur, - Yasal tepkileri önler, - Yüksek prestij sağlar, - Rekabet avantajı kazandırır.
Proses (Süreç) Nedir?
Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilebilir. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki prosesin girdisi olarak sistemi etkileyecektir. Bir kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimi proses yaklaşımı olarak ifade edilir. 2015 yılında revize edilen ISO 9001 ve ISO 14001 standartları proses yaklaşımını esas almışlardır.
İç Tetkik Nedir ve Hangi Periyotlarda Geçekleştirilmelidir?
İç tetkik ISO 9001 standardı gereği yürütülen, sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan incelemedir. Tetkik elbirliği ile zayıf ve geliştirilecek yanların objektif olarak tespiti, oluşabilecek problemlerin önceden tahmini ve sistemin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Denetim periyodu, faaliyetin ürün kalitesi açısından kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi – sayısı doğrultusunda azalıp artabilmektedir. Ancak sorunsuz bir faaliyetin dahi tutarlılığının gözlenmesi açısından yılda en az bir defa denetlenmesi faydalı olabilir.
ISO Belgeleri Kaç Yıllığına Verilir?
ISO belgeleri 3 yıllığına verilmektedir ve 3. yılın sonunda belge yenileme denetimi yapılarak, uygun bulunur ise belgeler yenilenmektedir.
Kalite Nedir?
Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürünün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması beklenen asıl sonuçtur.
Uygunsuzluk Nedir?
Uygunsuzuk bir şartın tamamen veya kısmen yerine getirilmemiş olmasıdır. Şart olarak 3 ana gruptan söz etmek mümkündür: • Müşteri beklenti ve ihtiyaçları (mevcut ve gelecekteki), • Yasal yükümlülükler (tüketici hakları, ISO 9001:2015 standardı, vb.), • Kuruluşun kendi belirleyeceği tercihler (ürün özellikleri, kapasitesi, çalışma yöntemleri, vb.).
ISO Tetkiki Esnasında Müşteriyi Kim Temsil Etmelidir?
ISO belgelendirme tetkiki; Belgelendirme Kuruluşu adına baş denetçi tarafından yönetilen, denetim ekibi ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı açılış toplantısı ile başlar. Açılış toplantısında denetlenen firmayı; üst yönetim, Kalite Yönetim Temsilcisi ve ISO standardının kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu diğer yönetici veya çalışanlar temsil eder. Bu toplantıda denetçiler tarafından ISO denetim süreci açıklanır, denetim programı karşılıklı olarak onaylanır ve denetimle ilgili diğer konular konuşulur. Denetim esnasında denetçiler programa uygun olarak değişik departmanların denetimi için ayrılırlar. Her denetçi genellikle kuruluştan bir refakatçi ile birlikte denetimi sürdürür. Refakatçiler, genellikle ISO sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu kişilerdir. Bu kişiler, Kalite Yönetim Temsilcisi ve personeli olabileceği gibi, bazı durumlarda yönetim personeli de olabilir. Denetim, denetim ekibinin denetim sonucunu açıkladıkları kapanış toplantısı ile sona erer. Kapanış toplantısına, açılış toplantısında firmayı temsil etmesi gereken tüm personelin katılması gerekir. Açılış toplantısına katılamayan ilgili personel de kapanış toplantısına katılabilir.