1. VERİ SORUMLUSU 

Veri Sorumlusu: BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Cevizlidere Mah. 1246 Sok. No: 4/20 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Telefon: 0312 285 81 23

Faks: 0312 287 24 42

E-posta adresi: bbs@bbsas.com.tr

KEP adresi: bbs@hs01.kep.tr

Bu aydınlatma metni, 24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıylaBBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. (BBS A.Ş.) tarafından hazırlanmıştır.

BBS A.Ş. olarak kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik (Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet)
 • İletişim (adres bilgisi, e-posta adresi, telefon no)
 • Özlük (özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (fiziksel ve elektronik ortamda yer alan formlar, iş başvuru formları, fotoğraf)
 • Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, mezuniyet bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, mesleki yetkinlik bilgileri, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi, staj bilgisi)

3. KİŞİSEL VERİ VE VERİ İŞLEMEDE İLKELER

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kimlik ve iletişim bilgileri, sağlık verileri kişisel veriye örnek olarak verilebilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz;

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

BBS A.Ş.tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortam) toplanan kişisel verileriniz; Açık rıza hukuki sebebine veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimizde işlenen kişisel veriler KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde hissedarlar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “KVKK Başvuru Formu”nu doldurarak, Cevizlidere Mah. 1246 Sok. No: 4 D: 20, 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle, bbs@bbsas.com.tr adresine, KEP adresinizle şirketimizin bbs@hs01.kep.tr adresine veya KVK Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilecektir.

KVKK Başvuru Formu